ПГЕЕ - гр.Пловдив

"Автоматизирани системи"

alt
alt

Изоматик комплект е Партньор 3 по проект BG051PO001-4.3.05-0006, ,,Работодатели, ученици и учители заедно в Иновативен образователен парк – ПГЕЕ –Пловдив’’. В тази връзка експертите на ИК активно участват в консултиране и съгласуване на разработените учебни програми с приложени тематични планове и входящи-изходящи тестове за свободнoизбираема подготовка (СИП) по иновативно професионално направление:«Автоматизирани системи»/АС/. При изпълнение на проекта експертите от ИК консултират проектиране и изграждане на системи за управление на процеси в реално време, участват в обучение на учителите и учениците от ПГЕЕ. Дейностите на Изоматик комплект значително допринасят за адаптиране на образователен процес в ПГЕЕ към местния трудов пазар.

ИЗГРАДЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

При съвместно изпълнение на проект «Работодатели, ученици и учители заедно в Иновативен образователен парк – ПГЕЕ –Пловдив», схема BG051PO001-4.3.05 «Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели», Професионална гимназия по електротехника и електроника и Изоматик комплект постигат поставените цели по дейностите заложени в проекта по модул «Автоматизирани системи».

Обратно към общата страница.

Настоящата страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по електротехника и електроника - Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Договарящия орган.

Инвестира във вашето бъдеще!