ПГЕЕ - гр.Пловдив

"Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми
енергийни източници" и "Енергиен мениджмънт"


alt

Енергийна Агенция-Пловдив (ЕАП) e Партньор 2 в изпълнение на проект по схема BG051PO001-4.3.05 ,,Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели “ с област на интервенцията 4.3. „Развитие на системата за учение през целия живот”. Стратегическата цел на Приоритетната ос 4 ОП РЧР е успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение. Учението през целия живот е свързано с непрекъснато усъвършенстване на професионалните умение и усвояване на нови знания с цел успешна реализация на пазара на труда и повишаване на качество на живот.

Енергийна Агенция-Пловдив представлява местен Работодател по смисъла на схема BG051PO001-4.3.05, по проект «Работодатели, ученици и учители заедно в Иновативен образователен парк – ПГЕЕ –Пловдив». В тази връзка експертите на ЕАП активно участват в консултиране и съгласуване на разработените учебни програми с приложени тематични планове и входящи-изходящи тестове за свободноизбираема подготовка (СИП) по две иновативни професионални направления:,,Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници'' (,,ЕЕ&ВЕИ'') и ,,Енергиен мениджмънт''(,,ЕМ''). При изпълнение на проекта експертите от ЕАП консултират проектиране и изграждане на залата за практическо обучение, участват в обучение на учителите и учениците от ПГЕЕ. Дейностите на Енергийна Агенция-Пловдив значително допринасят за адаптиране на образователния процес в ПГЕЕ към местния трудов пазар.

ИЗГРАДЕНА ЗАЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

При съвместно изпълнение на проект «Работодатели, ученици и учители заедно в Иновативен образователен парк – ПГЕЕ –Пловдив», схема BG051PO001-4.3.05 «Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели», Професионална гимназия по електротехника и електроника и Енергийна Агенция-Пловдив постигат поставените цели по дейности «Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници» и «Енергиен мениджмънт», както и конкретните изисквания на Партньор 2 - Работодател на местния пазар на труда.

Обратно към общата страница.

Настоящата страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по електротехника и електроника - Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Договарящия орган.

Инвестира във вашето бъдеще!