ПГЕЕ - гр.Пловдив

Специалист "LAN1&2"

alt
alt

„Контракс-Пловдив” ООД e Партньор 1 в изпълнение на проект по схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели” с област на интервенцията 4.3. „Развитие на системата за учение през целия живот“. Стратегическата цел на Приоритетната ос 4 ОП РЧР е успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение. Учението през целия живот е свързано с непрекъснато усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания с цел успешна реализация на пазара на труда и повишаване на качество на живот.

„Контракс-Пловдив” ООД e местен Работодател по смисъла на схема BG051PO001-4.3.05, по проект „Работодатели, ученици и учители заедно в Иновативен образователен парк – ПГЕЕ –Пловдив”. Основната дейност на фирмата е системна интеграция, мрежи, сервиз на компютърна и офис техника. В тази връзка представители на фирмата активно участват в консултиране и съгласуване на разработените учебни програми с приложените образoвателни материали към тях, изграждането на залата за практическо обучение по направление „Специалист LAN 1&2“. Участват в обучение на учителите и учениците от ПГЕЕ. Дейностите на фирмата - партньор значително допринасят за адаптиране на образователния процес в ПГЕЕ към изискванията на местния трудов пазар.

ИЗГРАДЕНА ЗАЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

При съвместно изпълнение на проект „Работодатели, ученици и учители заедно в Иновативен образователен парк – ПГЕЕ –Пловдив”, схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели”, Професионална гимназия по електротехника и електроника и „Контракс-Пловдив” ООД постигат поставените цели по дейности.

Обратно към общата страница.

Настоящата страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по електротехника и електроника - Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Договарящия орган.

Инвестира във вашето бъдеще!