Профил на ПГЕЕ

Органиграма:

Директори:
- Стоянка Анастасова
- инж. Камелия Стоянова
- инж. Елена Динчийска
- инж. Атанаска Милева

Главен счетоводител:
- Катя Иванова

Търгове и конкурси:

Обществени поръчки - профил на купувача:
- Процедури, провеждани по реда на ЗОП
- Отговори на поставени въпроси към процедури, провеждани по реда на ЗОП
- Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
- Избор на изпълнител по реда на ЗОП

  1. Приложение към публична покана от 16.07.2012
  2. Приложение документи