ПГЕЕ - гр.Пловдив

Иновативен образователен парк - ПГЕЕ Пловдив

alt
alt
logo

На 27 август 2013 г. стартира пореден спечелен проект от Професионална гимназия по електротехника и електроника по Договор BG051PO001-4.3.05-0006 „Работодатели, ученици и учители заедно в „Иновативен образователен парк – ПГЕЕ -Пловдив“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ СХЕМА BG051PO001-4.3.05 „РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, осъществяваща целите на ЕС и ЕСФ. Партньори в реализацията са ,,Контракс – Пловдив" ООД, Енергийна Агенция – Пловдив и ,,Изоматик Комплект " ООД.

Проектът е на обща стойност от 292 782,16 лв. и е насочен към младите хора от ПГЕЕ – Пловдив, които са в етап на професионално образование и обучение.

Резултатите от проекта водят до:

  • Актуализизация на професионалното образование и обучение чрез изграждане на иновативен образователен парк в ПГЕЕ - Пловдив.
  • Привличане на местните работодатели в образователния процес в Професионална гимназия по електротехника и електроника-Пловдив и трансфер на иновативни практики.
  • Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на местните работодатели.
  • Актуализиране и усъвършенстване на знания и умения на учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на работодателите, за създаване на навици за по-добра адаптивност към пазара на труда.

Дейностите по проекта са:

Медийно отразяване

Целевите групи по проекта са 19 учители и 314 ученици, разпределени в 3 модула:

Сътрудничеството с местния бизнес позволява успешно продължаване на образованието и пълноценна реализация на пазара на труда.

Резултати

Наши партньори

alt
alt

Настоящата страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по електротехника и електроника - Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Договарящия орган.

Инвестира във вашето бъдеще!